Renginiai

Renginiai

TARPTAUTINIS EKSLIBRISŲ PARODA KONKURSAS 2023 m. „PALAIMINTASIS TEOFILIUS MATULIONIS - 150 METŲ GIMIMO SUKAKTIS“
2023 m. birželio mėn. bus švenčiamas palaimintojo Teofiliaus Matulionio 150 metų gimimo metinių sukaktis.

Minėdamas šią sukaktį Birštono muziejus (struktūrinis padalinys - Birštono sakralinis muziejus) rengia tarptautinį ekslibrisų konkursą „Palaimintasis Teofilius Matulionis - 150 metų gimimo sukaktis“.

 

Palaimintojo T. Matulionio gyvenimas buvo pilnas grumtynių su išoriniais sunkumais, o palaimintojo vidus buvo titano tvirtumo asmenybė. Jis suvokė, kad žmogaus laimingas gyvenimas reiškia pasitikėjimo kupiną laikyseną visa tvarkančiai Dievo Apvaizdai.  Šis asmeninis gilus ryšys su Kristumi vyskupui kankiniui padėjo išlikti, nepaisant rafinuotų XX a. persekiojimų ir kankinimų. Neišduoti savo įsitikinimų padėjo ištikimybės vertybė, Kūdikėlio Jėzaus ir Viešpaties Veido šv. Teresėlė, jos pavyzdžiu nešdamas savo tremtinio, kalinio kryžių, mąstė pats ir kitus ragino dažnai medituoti Išganytojo kančią bei praktikuoti maldos intensyvų gyvenimą. Kuo labiau patyrė brutalią jėgą, tuo labiau judėjo, keliavo į Dievą, o santykyje su tuo, kuris nemiršta, kuris pats yra Gyvenimas ir Meilė, tampama gyvu. Jis viename laiške išsako bendrystę su Dievu kaip didžiausią savo džiaugsmą: „Vienintelis spindulys mano gyvenime tai, kad galima, ačiū Dievui, atnašauti; brevijorių ir šv. Rožančių kalbėti. <...> Bepalieka melstis – malda prašyti kantrybės.“  Palaimintasis T. Matulionis pasižymėjo ypatinga nesavanaudiška meile žmonėms, netgi priešams. Jo laikmečiu gyvenę ir pažinoję palaimintąjį  Teofilių, mini jo draugiškumą, dalijantis gaunamais siuntiniais, negailėjimą savo šilto drabužio, budėjimą per naktį prie sergančiojo, slapta teikiant rizikuojant sakramentus kaliniams, paguodos ir dėkingumo kupinų laiškų rašymą. Savo gilų tikėjimą paliudijo palaimintasis, kai  kančias ir vargus klusniai priėmė kaip Dievo meilės ženklą ir dėkojo už tai, būdamas tvirtos laikysenos, šiltu ramiu žvilgsniu, pagarbos ir mandagumo kupina laikysena. Arkivyskupas Teofilius kryptingai siekė išlikti tyliu kelrodžiu ieškantiems tiesos iki mirties akimirkos, sakydamas: „Būk valia Tavo!“; „Aš dėkoju Dievui, kad galėjau kentėti dėl Kristaus.“

 

Popiežius Pijus XI 1936 m. apie arkivyskupą Teofilių Matulionį yra pasakęs: „garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį“, o kun. S. Yla maldyne rašo: „tarp daugelio kankinių, Viešpatie, Tu mums davei vieną, kuris Tavo malonės stiprinamas atlaikė visas baisaus persekiojimo kančias. Tris kartus suimtas, šešiolika metų kalintas, jis vis grįždavo pas savo tikinčiuosius kaip neįveikiamas ir nepalaužiamas ganytojas. Viešpatie, argi šis šventas ganytojas nėra pavyzdys visiems, kurie nuoširdžiai bando nešti savo kryžių?”

Birštono sakralinio muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje ir fonduose saugomi liturginiai indai, krūtinės kryžius su šv. Benedikto relikvija, palaimintojo rožinis iš duonos, daugybė fotografijų, atspindinčių palaimintojo T. Matulionio gyvenimo ir dvasingumo kelią.

 

KONKURSO NUOSTATAI

            Konkursas vykdomas nuo 2023 m. kovo 13 d. iki 2023 m. gegužės 13d.

  1. Tema: “Palaimintasis Teofilius Matulionis - 150 metų gimimo sukaktis“.
  2. Dalyviai: konkurse gali dalyvauti menininkai iš viso pasaulio, sutinkantys su konkurso nuostatų sąlygomis. Taip pat kviečiami dalyvauti Lietuvos meno mokyklų moksleiviai. Dalyvavimo mokesčio nėra.
  3. Darbų skaičius: konkursui reikia pateikti po du sukurto, išspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudus. Sukurtų darbų skaičius neribojamas.
  4. Informacija apie dalyvį: ant kiekvieno kūrinio antspaudo nugarėlės pieštuku spausdintomis lotyniškojo šrifto raidėmis turi būti pateikta tokia informacija: 1) dailininko vardas, pavardė, šalis (valstybė); 2) kūrinio pavadinimas; 3) naudota technika; 4) atvaizdo matmenys; 5) sukūrimo metai; 6) visas ekslibriso savininko vardas, pavardė, jei atvaizde naudojami inicialai ar trumpinys.                                              Atrenkami ir vertinami bus tik anksčiau aprašytus reikalavimus atitinkantys darbai.
  5. Technikos: ekslibrisai gali būti sukurti tradicinėmis grafikos technikomis ir naudojant naujas technologijas, autorinę techniką, kompiuterinę grafiką.
  6. Matmenys: ekslibriso atspaudo kraštinė turi būti ne ilgesnė kaip 150 mm, popieriaus lakšto dydis ne didesnis kaip 290 mm x 210 mm (A4 formato).
  7. Tekstas: kiekviename ekslibrise turi būti įrašas “EX LIBRIS. 2023 m. Pal. T. Matulioniui – 150”, taip pat savininko ar institucijos pavadinimas.

 

Rekomenduojamos ekslibrisų temos:

1. Pal. T. Matulionis (1873-1962) - kankinys dėl tikėjimo

2. Palaimintasis T. Matulionis - jaunimo globėjas

3. Arkivysk. T. Matulionis - Kaišiadorių Katedra

4. Pal. T. Matulionis - Alantos bažnyčia. Krikštas

5. Pal. T. Matulionis - misionierius Rusijoje. 1910-1929 m.

6. Pal. T. Matulionis – Kaišiadorių vyskupas Birštone

 

Palaimintojo T. Matulionio internetiniame puslapyje: 

https://teofilius.lt   palaimintojo-teofiliaus-litanija

Lenkų kalba: https://teofilius.lt/pl/

https://teofilius.lt/litania-do-blogoslawionego-teofila/

 

Parodos organizatorius: Birštono muziejus,

dr. Roma Zajančkauskienė, struktūrinio padalinio vadovė

 

Parodos kuratorius: Kauno dailės gimnazija

mokytoja metodininkė Jolanta Galdikaitė

 

Darbus siųsti adresu: Dainavos g. 1, 44170 Kaunas

Parodai konkursui “EX LIBRIS. 2023 m. Pal. T. Matulioniui – 150”

 

JAV ambasadorius Robert Gilchrist Birštono muziejuje

2023 m. kovo 8 d. Birštono muziejaus ekspozicijas aplankė JAV ambasadorius Robert S. Gilchrist. Jis lankytojų knygos įraše dėkoja už saugomą paveldą ateities kartoms bei gyvai perteikiamą istoriją šiandienos žmogui.  Ambasadorius R. Gilchrist pabaigė įrašą sakiniu: "Aš dar sugrįšiu" . 

Įvykę renginiai

2022 m. lapkričio 27 d. XVII katalikų religinio meno parodos "Glora Deo" atidarymas.

2022 m. spalio 7 d. Edmundo Saladžiaus grafikos parodos atidarymas "Švč. M. Marijos kanonizuotieji rožančiaus slėpiniai" 

2022 m. gegužės 19 d. Birštono Kurhauzo salėje knygos "Kaišiadorių vyskupija archyvinėse nuotraukose iki 1942 m.", sudarytojas lic. kun. Gediminas Tamošiūnas, pristatymas. Knygą galima įsigyti Birštono sakraliniame muziejuje. 

2021 m. spalio 21 d. vieša paskaita apie vienuolynų sodų įvairovę ir juose auginamus vaistinguosius augalus.

2021 m. spalio 8 d.  Birštono kurhauze Juozo Brazausko knygos, skirtos Baliui Sruogai, sutikimas. 

Seniau įvykę renginiai: Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų Kaišiadorių vyskupijoje viešas pristatymas. Daugiau informacijos skaitykite čia.

Susitikimas su kunigu misionieriumi Antanu Saulaičiu SJ. Akimirkos išliko čia.


 

Galerija