Birštono sakralinis muziejusApie mus

Birštono sakralinio muziejaus įsteigimas yra susijęs su Birštono parapijos klebonui mons. J. Dalinevičiui 1999 m. kilusia idėja, kuria jis pasidalino su Birštono savivaldybės meru A.S. Zenkevičiumi.  Kardinolui Vincentui Sladkevičiui pritarus, mintis įkurti muziejų, skirtą arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio atminimui, nes šiame pastate Birštone gyveno 1956-1958 m, buvo realizuojama. Iš esmės buvo renovuotas senosios klebonijos pastatas, atstatant pastato vaizdą, buvusį XIX a. - XX a. pr. Šis gyvenamasis pastatas atgavo savo pirmapradį grožį, buvo atkurti lietuvių namų architektūriniai elementai, sovietmečiu nugriautos verandos. Po kardinolo V. Sladkevičiaus šventimų šioje klebonijoje buvusioje vyskupo Teofiliaus Matulionio privačioje koplyčioje, 1957 m. Birštono parapijos klebonija buvo visiškai nusavinta, įkurdintos įvairių įstaigų keletas šeimų.

2000 m. gruodžio 26 d., prisimenant šventimų slapta įvykį ir švenčiant Krikščionybės jubiliejinius metus, Birštono sakralinis muziejus atvertas lankytojams. 

Eksponatus muziejui rinko klebonas kun. J. Dalinevičius drauge su Birštono muziejaus direktoriumi V. Puskunigiu, vyr. fondų saugotoju J. Šleikumi, muziejininke R. Zajančkauskiene. Buvo kreiptasi į V. Sladkevičiaus giminaitę J. Lukavičienę, vysk. T. Matulionio gimines kun. Joną Pilkąi, jo brolį T. Pilką. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis deponavo Kaišiadorių vyskupijos bažnytinio paveldo reliktų, kurie liturgijoje nenaudojami, o muziejaus lankytojams sukelia grožio ir harmonijos pajutimą.  

Birštono sakralinis muziejus nuo įkūrimo momento tapo Birštono muziejaus struktūriniu padaliniu. Čia vykdomos įvairios edukacinės programos, rengiamos parodos, skaitomos paskaitos, vyksta knygų pristatymai ir kiti kamerinio pobūdžio kultūros renginiai. Per metus sulaukiama apie 10 tūkstančių lankytojų.  


Plačiau